REGULAMIN

PLANETY WIEDZY CENTRUM EDUKACJI

 

 • 1 ZASADY OGÓLNE
 1. Zapisanie się na zajęcia – złożenie deklaracji uczestnictwa – oznacza akceptację wszystkich zasad działania Planety Wiedzy Centrum Edukacji przez uczestnika zajęć lub jego rodzica/opiekuna prawnego.
 2. Za przedmioty pozostawione na terenie obiektu, w którym są prowadzone zajęcia Planeta Wiedzy Centrum Edukacji nie ponosi odpowiedzialności .
 3. Uczestnicy zajęć proszeni są o poszanowanie mienia należącego do centrum oraz miejsca
  w którym prowadzone są zajęcia. Uczestnicy zobowiązani są do pełnej rekompensaty strat materialnych, wynikłych z niewłaściwego zachowania podczas przebywania na terenie sal lekcyjnych. Za straty materialne spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiadają ich rodzice lub opiekunowie.
 4. Centrum może wykorzystać materiały filmowe i zdjęcia wykonane podczas zajęć pozalekcyjnych do celów promocyjnych i informacyjnych.

 

 • 2 WYSOKOŚĆ OPŁAT I SPOSÓB PŁATNOŚCI
 1. Wysokość opłat oraz zasady korzystania z rabatów podane są w cenniku na stronie internetowej www.planetawiedzy.edu.pl
 2. Składki miesięczne opłacamy do 5 – go każdego miesiąca. Są to opłaty stałe, obowiązujące w danym roku szkolnym. Składki jednorazowe opłacamy w dniu zajęć, najpóźniej po zakończeniu lekcji.
 3. Opłata nie obejmuje ubezpieczenia NNW.
 4. Opłat za zajęcia można dokonać gotówką lub przelewem na konto Centrum.

Nr konta – ING Bank Śląski:  28 1050 1722 1000 0092 4492 6946

 

 • 3 ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W OBIEKCIE PROWADZENIA ZAJĘĆ
 1. Na sale lekcyjne wchodzimy tylko w czystym obuwiu zamiennym, które nie niszczy podłogi (nie pozostawia śladów).
 2. W wyjątkowych przypadkach Centrum może odwołać zajęcia, zmienić ich termin lub zorganizować zastępstwo. Informacja będzie dostępna na stronie internetowej www.planetawiedzy.edu.pl lub zostanie przekazana telefonicznie.
 3. W momencie, kiedy liczba uczestników danej grupy jest mniejsza niż ustalona przez organizatora (5 osób), Centrum może zlikwidować taką grupę lub połączyć ją z inną grupą
  o takim samym temacie zajęć.

 

 • 4 ZALECENIA
 1. Uczestniczymy regularnie w zajęciach. Przychodzimy punktualnie.
 2. Utrzymujemy czystość w miejscu odbywania się zajęć, w szatniach i na korytarzach.
 3. Dla dobrego przepływu informacji, powiadamiamy Centrum o zmianie danych, takich jak: adres zamieszkania, numer telefonu, adres mailowy.

 

 • 5 REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH
 1. Ze względów organizacyjnych, prosimy o zgłaszanie rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach z miesięcznym wyprzedzeniem.
 2. Osoby, które są nieobecne na zajęciach lub rezygnują z zajęć z przyczyn niezależnych od centrum nie otrzymują zwrotu dokonanych opłat oraz nie mają możliwości przeniesienia opłat na inny termin.

Wszystkie sprawy nie ujęte w powyższych zasadach są rozpatrywane/wprowadzane w życie przez właściciela Planety Wiedzy Centrum Edukacji.